Delemarre Hippische Zorg Logo

Algemene Voorwaarden DHZ

Privacy Statement Delemarre Hippische Zorg


Voorwaarden omtrent uw persoonsgegevens en uw privacy in dit bedrijf.

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Delemarre Hippische Zorg

In ons bedrijf kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, voor administratieve doeleinden, het aanvragen van accreditatie en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor welke gegevens u met ons deelt.


De plichten van de praktijk
Delemarre Hippische Zorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor administratieve doeleinden
  • voor aanvraag van accreditatie
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Delemarre Hippische Zorg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorg-/dienstverlening.


Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor andere gegevens is dit net zo lang als wettelijk vastgesteld is of zolang als nodig is voor de administratie.


Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om ten alle tijden uw toestemming om op carpoollijsten te staan bij scholing in te trekken


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Delemarre Hippische Zorghebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener/medewerkers doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


Overdracht van uw dossier bij fysiotherapeutische behandelingen
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Let wel, verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de patient in kwestie.


In sommige gevallen is het handig om een dossier over te dragen in het geval van medische fitness. Het hangt ervan af of de medische fitness valt onder eerstelijns zorg of er een overdracht van het medisch dossier nodig is.


Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt via Siilo of ZorgDomein overgedragen. Uitprinten kan ook, kosten voor papier en inkt worden dan in rekening gebracht. Er zal altijd getekend moeten worden door u voor ontvangst

Overdracht buiten fysiotherapeutische behandelingen

Op het moment dat uw dossier niet valt onder de eerstelijns zorg is er geen verplichting vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit om deze gegevens te delen met een zorgprofessional. Uw eigen dossier is natuurlijk van uzelf, waardoor deze gegevens wel aan u kunnen worden meegegeven. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Uitprinten kan ook, kosten voor papier en inkt worden dan in rekening gebracht. Er zal altijd getekend moeten worden door u voor ontvangst.Voorwaarden geldend op betalingsverkeer


Geldend op producten en diensten


Delemarre Hippische Zorg heeft kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Het is in overleg mogelijk om een dag(deel) stage te lopen, maar er is vanwege de privacy van een aantal topruiters en de diensten van dit bedrijf geen mogelijkheid om een volledige werkweek stage te lopen.


Tarieven ‘no show’

Ben je niet aanwezig of is jouw afmelding minder dan 24 uur voor de afgesproken datum en tijd? Dan zijn wij genoodzaakt een percentage van de dienst bij jou in rekening te brengen, waarbij we 75% van het tarief aanhouden.. Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. Wij hebben een coulancebeleid van 2 keer in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, de derde afspraak die niet 24 uur vooraf wordt afgemeld wordt gefactureerd. Bij ziekte is het mogelijk om op kortere termijn af te melden, wij houden hierbij vóór 09:00 op dezelfde dag aan. Is een afspraak wegens ziekte later afgemeld? Dan wordt dit als een No Show gezien.


Digitaal factureren

In het kader van het milieu hebben wij ervoor gekozen om alle facturen digitaal te versturen, inclusief betaalverzoek. Heeft u geen mail, dan is de mogelijkheid er wel om facturen met de post te versturen. Wij rekenen in het kader van het milieu een toelage van € 2,- per brief.


Betalingstermijn

Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.


Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie

DHZ hanteert de betalingsvoorwaarden voor de fysiotherapie zoals opgesteld door de beroepsgroep KNGF.


Beleidsplan


De kern van de organisatie

Missie

Delemarre Hippische Zorg heeft als doel om zorg voor de hippische atleet aan te bieden in de breedste zin van het woord.


Door het aanbieden van scholingen voor professionals en (fysiotherapeutische) zorg voor de ruiter probeert DHZ hier een bijdrage aan te leveren.


Visie

Door het aanbieden van scholing voor ruitersportprofessionals, trainingen voor ruiters en het aanbieden van ongecontracteerde fysiotherapie probeert DHZ een bijdrage te leveren om de ruiter zowel op als naast het paard te verbeteren om zo een bijdrage te leveren aan paardenwelzijn.


Hoe fitter de ruiter, hoe beter de ruiter kan samenwerken met het paard om samen zo optimaal mogelijk te bewegen. Delemarre Hippische Zorg heeft (zoals hierboven is terug te lezen) de ambitie om de zorg voor de ruiter te verbeteren.


Delemarre Hippische Zorg richt zich op zowel de ruiters zelf als op de professionals om de ruiter heen.


Externe orientatie

In het kader van ketenzorg en interdisciplinair samenwerken is er een samenwerkingsverband met diverse (zorg-)professionals, waarbij DHZ ten alle tijden openstaat voor nieuwe samenwerkingsverbanden.


Zorgverzekeraars

Delemarre Hippische Zorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wij voldoen aan alle eisen die door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten worden gesteld, zijn meer wettelijk verplicht  is bezig met het volgen van geaccrediteerde scholing en voldoen aan alle eisen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Patienten zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van facturen en het terugkrijgen van (een deel van) het overgemaakte bedrag voor behandelingen. Wij hebben een AGB-code, fysiotherapeutische behandeling kunnen dan ook (deels) vergoed worden. De exacte vergoeding wisselt per jaar en per verzekeraar.


Beroepsvereniging

De fysiotherapiepraktijk 'Fysio in Stiphout' van DHZ staat ingeschreven in het praktijkregister (kwaliteitshuis fysiotherapie) en de fysiotherapeuten binnen deze praktijk staan ingeschreven bij het KNGF.


ZorgKaart Nederland

DHZ is te vinden op ZorgKaart Nederland, patienten kunnen hier (anoniem) recencies over zorgverleners achterlaten.


Duurzaamheid

Wij streven er ten alle tijde aan om een positieve bijdrage te leveren aan mileu en duurzaamheid, waarbij we in ieder geval ten minste voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.


In deze praktijk worden oefeningen waar mogelijk digitaal voor patient gerealiseerd (via whatsapp/mail), we hebben geen los papier voor oefeningen. Er is een whiteboard waar uitleg op wordt gegeven en brieven naar externe partijen (zoals bijvoorbeeld huisarts of collega's) worden via ZorgDomein of Siilo verzonden. Op het moment dat er toch via de post verstuurd wordt, wordt gebruik gemaakt van gerecyclet papier.


Leermogelijkheden


Stage of scriptiebegeleiding


Delemarre Hippische Zorg heeft kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Het is in overleg mogelijk om een dag(deel) stage te lopen, maar er is vanwege de privacy van een aantal topruiters en de diensten van dit bedrijf geen mogelijkheid om een volledige werkweek stage te lopen.


DHZ biedt wel de mogelijkheid aan voor fysiotherapiestudenten om individuele bijscholing of scriptiebegeleiding te volgen. Dit is in overleg en hiervoor zijn per studiejaar slechts enkele plekken. De voorwaarden van de coaching zijn hierop van toepassing.